Tư vấn Pháp luật Bất động sản

Có thể thấy các tranh chấp liên quan đến nhà ở, đất đai trong vài năm gần đây đã tăng đột biến so với những năm về trước. Quan hệ pháp luật đất đai được đánh giá là quan hệ phức tạp so với các quan hệ pháp luật khác tại Việt Nam

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng theo đúng các quy định của pháp luật, Công ty luật Nguyễn Nga và Cộng sự cung cấp dịch vụ tư vấn liên quan đến bất động sản và đất đai như sau:

* Tư vấn về hình thức hợp đồng:

- Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng cho mượn nhà, hợp đồng tặng cho nhà…;

- Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu;

- Tư vấn và xác lập hợp đồng tại các văn phòng công chứng, công chứng viên uy tín tại địa điểm mua bán, chuyển nhượng nhà đất.

 * Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên:

  1. Quyền và nghĩa vụ của bên bán nhà ở:

- Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà;

- Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro;

- Tư vấn thủ tục mua bán và hợp thức hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật;

- Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua.

- Các vấn đề về hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán;

- Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà;

- Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán;

- Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.

  1. Quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở:

- Cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn;

- Cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ;

- Cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên nhà. 

* Tư vấn xây dựng nội dung của hợp đồng

- Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng;

- Phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà:

- Thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao;

- Xác lập quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;

- Trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;

- Các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;

- Các chế tài và mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;

- Xây dựng các Phụ lục hợp đồng.

 * Tư vấn sửa đổi nội dung của hợp đồng, chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng:

- Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;

- Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.

- Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên.

 * Tư vấn khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho các bên trong quan hệ hợp đồng:

- Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;

- Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;

- Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền;

- Cử luật sư đại diện giải quyết các tranh chấp phát sinh tại tòa án.