Tư vấn pháp luật cho Doanh Nghiệp

Tư vấn pháp luật doanh nghiệp là một trong những dịch vụ trọng tâm của Công ty luật Nguyễn Nga và Cộng sự trong lĩnh vực doanh nghiệp. Với năng lực và kinh nghiệm của mình, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật chuyên nghiệp cho doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

Nội dung tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại Công ty luật Nguyễn Nga và Cộng sự bao gồm nhưng không hạn chế trong các nội dung sau:

(i) Tư vấn và thực hiện theo yêu cầu của doanh nghiệp các thủ tục pháp lý căn bản như: Thành lập doanh nghiệp; thay đổi giấy phép kinh doanh; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; mua bán sáp nhập doanh nghiệp; tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp; phá sản doanh nghiệp và các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu;

(ii) Tư vấn, hướng dẫn vận dụng các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các hoạt động thương mại và đầu tư khác, bao gồm cả hỗ trợ chuyên sâu như đàm phán với đối tác, soạn thảo và ký kết các hợp đồng sự vụ.

(iii) Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp, bao gồm: Xây dựng quy chế; nội quy doanh nghiệp; tư vấn quản trị nội bộ;  tiền lương; Sổ cổ đông; Sổ thành viên; Điều lệ; Hợp đồng lao động …;

(iv) Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp liên quan đến các loại hình doanh nghiệp như: Công ty cổ phần, Công ty TNHH (Công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên trở lên), Công ty Hợp danh, Doanh nghiệp tư nhân, Hợp tác xã…, bao gồm nhưng không giới hạn các việc sau:

- Xây dựng và hoàn thiện các mô hình pháp nhân phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Thủ tục pháp lý về thay đổi đăng ký kinh doanh các loại hình doanh nghiệp;

- Thủ tục pháp lý để chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh …;

- Tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;

(v) Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, rà soát thẩm định (review) hợp đồng, các vấn đề về lao động, tiền lương, bảo hiểm, lĩnh vực hoạt động và xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động của doanh nghiệp.

(vi) Tư vấn về cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;

(vii) Tư vấn và hướng dẫn tổ chức họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;

(viii) Cung cấp các dịch vụ pháp lý khác theo yêu cầu của doanh nghiệp. 

Với năng lực tư vấn pháp luật và kinh nghiệm pháp lý của mình, Công ty luật Nguyễn Nga và Cộng sự tin tưởng rằng sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu tư vấn pháp luật của khách hàng doanh nghiệp